Algemene voorwaarden.

Algemeen

*JARI kindercoaching is een zelfstandige praktijk voor kinderen, pubers, jong volwassenen en volwassenen.

*JARI kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en ouders.

*JARI kindercoaching is opgericht door Jannie Rieske, gevestigd te Westerbork en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66482178.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met JARI kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

*Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

*Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de sessie niet in rekening gebracht.

*Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

Tarieven

*JARI kindercoaching hanteert vaste tarieven, deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij JARI kindercoaching.

*Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

*Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

*Op alle tarieven van JARI kindercoaching is geen BTW verschuldigd.

Klachtenregeling

JARI kindercoaching is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat de ouders / verzorgers toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Stichting Adiona heeft afspraken met extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders / verzorgers niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u naar elke sessie een factuur. De ouder cq. verzorger van het kind verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is JARI kindercoaching genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Als er wederom niet binnen 14 dagen na de datum van betalingsherinnering betaald  wordt, dan is JARI kindercoaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3.50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van JARI kindercoaching volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vordering die ik op u heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor u rekening. Bij betalingsachterstand is JARI kindercoaching gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

JARI kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen t/m/ 16 jaar geldt, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. JARI kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijk

JARI kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching gesprekken. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder cq. verzorger.

Meldcode

*JARI kindercoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

*JARI kindercoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Indien de ouder / verzorger erop gesteld is tijdens de sessie in de praktijk aanwezig te blijven kan hij/zij plaats nemen in de wachtruimte. Het kind is alleen met de kindercoach tijdens de sessie. Als de ouder het pand verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er even kort de gelegenheid  voor de ouder om te zien  wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de afspraken van uw kind bespreken.

Aansprakelijkheid

JARI kindercoaching werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Een kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces in zijn/haareigen tempo. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JARI kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van JARA kindercoaching. Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.